Books

Kamenes un skudras

Kamenes un skudras None

 • Title: Kamenes un skudras
 • Author: Inga Ābele
 • ISBN: null
 • Page: 132
 • Format: Hardcover
 • None

  • Unlimited [Comics Book] ✓ Kamenes un skudras - by Inga Ābele ↠
   132 Inga Ābele
  • thumbnail Title: Unlimited [Comics Book] ✓ Kamenes un skudras - by Inga Ābele ↠
   Posted by:Inga Ābele
   Published :2019-04-04T15:12:37+00:00

  About "Inga Ābele"

  1. Inga Ābele

   Prozai e, dramatur e, dzejniece Dzimusi 1972 gad R g S kusi stud t biolo iju LU, tad aizbrauca no R gas, dz voja laukos, str d ja par zirgu treneri Beigusi Latvijas Kult ras akad mijas Te tra un TV dramatur ijas noda u 2001.Savos st stos un lug s dramatiski un ekspres vi att lojusi lauku un pils tas vidi un cilv kus Luga Tum ie brie i 2001 gad vienlaikus iestud ta divos Latvijas profesion lajos te tros Jaunaj R gas te tr un Valmieras te tr , 2002 gad t izr d ta V cij tutgartes Valsts te tr , savuk rt 2008 gad tapis Tum o brie u iestud jums Grie ij 2006 gad luga Tum ie brie i Viestura Kairi a re ij ekraniz ta Luga Dzelsz le iestud ta Latvij , D nij un ar Somij Nacion laj te tr 2008 gad Viesturs Kairi s iestud jis Ingas beles lugu Skola Savuk rt 2009 gad Jaunaj R gas te tr M ra imele uzvedusi Ingas beles lugu Sala 2003 gad Ingas beles st sts M lest bas gadi iek auts It lij izdotaj st stu kr jum Noveles bez robe m jaunie rakstnieki jaunai Eiropai Racconti Senza Dogana Giovani scrittori per la nuova Europa , kur apkopotas 25 Eiropas valstu jauno rakstnieku noveles ori in lvalod un it u tulkojum.2008 gad izdots rom ns Paisums , kas p c gada public ts ar Zviedrij 2010 gad n cis klaj st stu kr jums Kamenes un skudras , kura titulst sts ar t du pa u nosaukumu iek auts antolo ij Best European Fiction 2010.2003 gad Inga bele sa musi Literat ras gada balvu par dramatur iju un 2004 gad Literat ras gada balvu par sprozas kr jumu Sniega laika piez mes 2008 gada Prozas las jumu laure te Gada balva literat r prozas kategorij par rom nu Paisums 2008 2009 gad par rom nu Paisums ieguvusi Baltijas Asamblejas balvu literat r Sa musi atzin bas balvu festiv l Prozas las jumi 2009.Latvian author Inga bele was born in 5th October, 1972, in the capital city of Latvia, in Riga She has finished Latvian Culture academy in year 2001 Her most popular books are Tum ie brie i Dark deers , and it was presented on stage in Germany and Greece Some of her works has been translated in several languages.Her short stories were included in Best European fiction 2010

  877 Comments

  1. Skaisti, dziļi stāsti par cilvēcisko jābūtību. Kā esejas un fabulas par skaistāko, kas mums pieejams - pašiem sevi.


  2. kaut kā ļoti neviendabīgi. daudz maģiskā reālisma, brīnišķīga valoda un skaisti salīdzinājumi, bet brīžiem likās pārāk sakāpināti, brīžiem par izstieptu, brīžiem par aprautu. bet šis noteikti ir jāizlasa.


  3. Vairāki stāsti ir labi, neizlasīju to par tiem zirgiem, kas jau sākumā likās murgs. pēdējais stāsts izglāba 3 zvaigžņu vērtējumu un pavilka uz augšu.


  Leave a Comment