Books

.. Pati Rīga ūdenī

Pati R ga den Arheologa st sts par zudu o R dzi as upi par pirmo ostu ku niec bas l dzek iem un amatiem senaj R g Gr mata ir st stu virkne par R dzi as upi un Daugavu par dot to lomu R gas pils tas ra an s un iz

 • Title: .. Pati Rīga ūdenī
 • Author: Andris Caune
 • ISBN: 9785796608227
 • Page: 276
 • Format: Hardcover
 • Arheologa st sts par zudu o R dzi as upi, par pirmo ostu, ku niec bas l dzek iem un amatiem senaj R g.Gr mata ir st stu virkne par R dzi as upi un Daugavu, par dot to lomu R gas pils tas ra an s un izaugsmes proces feod lisma period P c rakst to v stures avotu un arheolo isko izrakumu liec b m atspogu oti jauni un maz paz stami fakti par R gas pirm s ostas R dzi asArheologa st sts par zudu o R dzi as upi, par pirmo ostu, ku niec bas l dzek iem un amatiem senaj R g.Gr mata ir st stu virkne par R dzi as upi un Daugavu, par dot to lomu R gas pils tas ra an s un izaugsmes proces feod lisma period P c rakst to v stures avotu un arheolo isko izrakumu liec b m atspogu oti jauni un maz paz stami fakti par R gas pirm s ostas R dzi as likteni Las t js gr mat atrad s atbildi ar uz jaut jumiem par senajiem ku niec bas l dzek iem Daugav , par viduslaiku ostas krastmalas b v m L dztekus v stures pieminek iem taj st st ts par R gas zvejniekiem, p rc l jiem, laiviniekiem, no Daugavas aug teces atbrauku ajiem krievu tirgot jiem.Gr mata paredz ta visiem, kas interes jas par R gas arheolo iju un pag tni.

  • Unlimited [Philosophy Book] á .. Pati Rīga ūdenī - by Andris Caune ↠
   276 Andris Caune
  • thumbnail Title: Unlimited [Philosophy Book] á .. Pati Rīga ūdenī - by Andris Caune ↠
   Posted by:Andris Caune
   Published :2020-01-20T17:07:16+00:00

  About "Andris Caune"

  1. Andris Caune

   Absolv jis Latvijas Lauksaimniec bas akad mijas Hidromelior cijas fakult ti 1961 gad un Latvijas Valsts universit tes V stures un filolo ijas fakult tes v stures noda u 1969 gad.No 1969 gada str d jis LPSR Zin t u akad mijas V stures instit ta Arheolo ijas noda No 1970 gada s cis vad t arheolo iskos izrakumus.Sevi i akt vi un vispus gi veicis p t jumus Vecr g 1993 gad s cis str d t Latvijas Universit tes Latvijas v stures instit t , se us gadus no 1996 l dz 2002 gadam ar vad jis o instit tu 1998 gad ticis iev l ts par Latvijas Valsts prezidenta izveidot s v stures komisijas vad t ju.

  807 Comments

  Leave a Comment