Books

Lwów ogród. Snu i pamięci

Lw w ogr d Snu i pami ci Ksi ka bogatsza od poprzednich wyda zawiera nazwisk w tym nowych Nowo ci s te zdj cia nie tylko nagrobk w ale i zmar ych os b Nie jest to ksi ka o smutku i rozpaczy z czym kojarzy si na og mi

 • Title: Lwów ogród. Snu i pamięci
 • Author: Stanisław Nicieja
 • ISBN: null
 • Page: 378
 • Format: None
 • Ksi ka bogatsza od poprzednich wyda zawiera 4820 nazwisk w tym 600 nowych Nowo ci s te zdj cia nie tylko nagrobk w ale i zmar ych os b Nie jest to ksi ka o smutku i rozpaczy z czym kojarzy si na og mier i cmentarz ale przede wszystkim jest zapisem r nych przejaw w urody ycia i smak w epoki, przypomina bowiem biografie ludzi, kt rzy yli w pi knym, bogaKsi ka bogatsza od poprzednich wyda zawiera 4820 nazwisk w tym 600 nowych Nowo ci s te zdj cia nie tylko nagrobk w ale i zmar ych os b Nie jest to ksi ka o smutku i rozpaczy z czym kojarzy si na og mier i cmentarz ale przede wszystkim jest zapisem r nych przejaw w urody ycia i smak w epoki, przypomina bowiem biografie ludzi, kt rzy yli w pi knym, bogatym, pogodnym mie cie, a odchodz c z tego wiata zostali po egnani zadziwiaj cymi sw urod nagrobkami, rze bami i wierszowanymi epitafiami Walorem tej ksi ki jest to, co wyr nia tw rczo prof Stanis awa Nicieji pi kny literacki j zyk, erudycja i potoczysta, sugestywna narracja Ze wst pu Czy Cmentarz yczakowski we Lwowie to rzeczywi cie jeden z najpi kniejszych i najoryginalniejszych cmentarzy europejskich Czy takie domniemanie to mo e tylko przejaw polskiej i ukrai skiej megalomanii Te pytania zadawa em sobie od pocz tku mojej niezwyk ej, fascynuj cej przygody z t nekropoli Ksi ka ta zamyka moje ponad 30 letnie badania dziej w Cmentarza yczakowskiego we Lwowie Wraca em tam z r n cz stotliwo ci wielokrotnie W cieniu cmentarnych drzew sp dzi em ca e miesi ce Napisa em w tym czasie kilkadziesi t artyku w naukowych, udzieli em dziesi tk w wywiad w, po wi ci em temu tematowi kilka obszernych ksi ek Cmentarz yczakowski , Cmentarz Obro c w Lwowa , yczak w Dzielnica za Styksem , Lwowskie Orl ta , kt re rozesz y si w du ych nak adach, w sumie ponad 300 tysi cy egzemplarzy Publikacje te mia y setki recenzent w nie tylko z katedr uniwersyteckich oraz w wa nych polskich i ukrai skich czasopismach, ale poddane by y ocenie i krytyce rodzin lwowskich rozsianych po ca ym wiecie Otrzyma em od nich tysi ce list w z korektami, uwagami, uzupe nieniami, sugestiami, kt re mia y wp yw na ostateczny kszta t kolejnych yczakowskich ksi ek Dzieje yczakowa to nigdy nieko cz ca si opowie Ka da wyprawa na ten cmentarz to nowe odkrycia Na tej s ynnej nekropolii w ci gu jej ponad 225 lat istnienia pochowano oko o 400 tysi cy os b, z kt rych szacunkowo ponad 10 tysi cy przekroczy o tzw pr g przeci tno ci, czyli czym nadzwyczajnym si wyr ni o zapisa o swoje biografie w pami ci nie tylko swojej rodziny Mimo wielu miesi cy sp dzonych na yczakowie i w archiwach Lwowa, nie dotar em do wielu tajemnic, nie rozszyfrowa em wielu anonimowych mogi i nie przywo a em wszystkich, kt rzy na to zas ugiwali Historia jest cz sto niewdzi czna i niesprawiedliwa, zazdro nie skrywaj ca sekrety Cz owiek mo e dokona rzeczy najwi kszych, najwspanialszych, ale je li tego kto w odpowiednim czasie nie zapisze, nie zarejestruje w jakim dokumencie, z up ywem lat czyny te zanurz si w ludzkiej niepami ci, pogr si w czelu ci zapomnienia A zdarza si , e czyny b d przypisane innym ludziom Na kartach tej ksi ki przywo uj setki nazwisk os b, kt rych prochy spoczywaj na Cmentarzu yczakowskim Czyni to przy omawianiu pomnik w artystycznych, inskrypcji i epitafi w, przy opisach uroczystych pogrzeb w, manifestacji patriotycznych, obrz d w cmentarnych Ale pag rki yczakowa kryj r wnie prochy wielu ludzi, kt rzy za ycia przekroczyli pr g przeci tno ci, a po mierci spocz li pod prostymi mogi ami b d w grobowcach rodzinnych pozbawionych warto ci artystycznych polityk w i wysokich urz dnik w, s dzi w i prawnik w, uczonych i nauczycieli, architekt w, lekarzy, dzia aczy spo ecznych i filantrop w, tw rc w kultury pisarzy, poet w, aktor w i r nego rodzaju artyst w, wreszcie duchownych, kupc w, przemys owc w i rzemie lnik w chlubnie zapisanych w dziejach Polski Nie spos b w monografii Cmentarza yczakowskiego pomin ich nazwisk.

  • ✓ Lwów ogród. Snu i pamięci || ↠ PDF Read by ✓ Stanisław Nicieja
   378 Stanisław Nicieja
  • thumbnail Title: ✓ Lwów ogród. Snu i pamięci || ↠ PDF Read by ✓ Stanisław Nicieja
   Posted by:Stanisław Nicieja
   Published :2019-08-03T05:26:42+00:00

  About "Stanisław Nicieja"

  1. Stanisław Nicieja

   Stanisław Nicieja Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Lwów ogród. Snu i pamięci book, this is one of the most wanted Stanisław Nicieja author readers around the world.

  878 Comments

  Leave a Comment